Имунология

Имуноглобулин A (IgA) антителата срещу тъканната транслутаминаза (IgA tTG) и IgA антиендомизиумните антитела (EMA) са с високa чувствителност и специфичност при диагноза на целиакията, показаха резултатите от системен обзор*, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1).

Скринингът за IgA tTG трябва да бъде първата стъпка при оценката на евентуална целиакия в първичната помощ. Определянето на IgA EMA е сложно и резултатите варират значително. IgA EMA могат да се използват за потвърждаване на диагнозата и за своевременно насочване за тънкочревна биопсия.

IgA антиглиадиновите антитела са асоциирани с висока специфичност (70-98%), но с ниска чувствителност (46-87%) при диагнозата на целиакията. Подобни са резултатите и за IgG антиглиадиновите антитела.

При IgA EMA и IgA tTG резултатите са по-обещаващи – чувствителност и специфичност – 90 и 99% за първите и 89 и 98% за вторите. Специфичността на IgG tTG по-ниска, отколкото на IgA EMA и IgA tTG.

Както се очаква, при комбинирането на диагностични лабораторни тестове чувствителността се увеличава, но специфичността намалява.

Въпреки че целикията се смята за първично гастроинтестинално заболяване, проучване на Hin и сътр., показа, че при 83% от пациентите липсват симптоми като диария, малабсорбция и коремна болка. Най-честата изява на заболяването е анемията – тя е установена при 50% от изследваните.

Чувствителността и специфичността на отделните симптоми при диагноза на целиакията варират в широки граници. Например, диарията има чувствителност 27 до 86% и специфичност – 21 до 86%. За констипацията, коремната болка и загубата на тегло показателите са сходни. Добавянето и на анемията към гастроинтестиналните симптоми подобрява чувствителността при установяването на целиакия. (ЗВ)

* Информацията е получена от базите данни MEDLINE и EMBASE, като в системния преглед са включени 16 проучвания с общо 6085 пациенти с хронична абдоминална симптоматика.

За допълнителна информация:

Целиакия – диагноза и терапия. МD, юни 2008

Глутеновата ентеропатия повишава риска за туберкулоза. МD, юни 2007

Повишен риск за чревна туберкулоза при пациенти с целиакия. МD, май 2007

Децата с целиакия са по-застрашени от диабет тип 1. МD, февруари 2007

При пациенти с хронични чернодробни заболявания, без ясна етиология, трябва да се мисли и за глутенова ентеропатия. МD, декември 2005

Серологични тестове може да заменят тънкочревната биопсия в диагностиката на целиакията. МD, юни 2005

Въвеждането на глутена – нито по-рано, нито по-късно. МD, юни 2005

Използван източник:

1. van der Windt D., Jellema P., Mulder C. et al. Diagnostic testing for celiac disease among patients with abdominal symptoms:a systematic review. JAMA 2010;303(17):1738-46 http://jama.ama-assn.org