Писмо от Омбудсман до БАЦ – Българска Асоциациация Цьолиакия

Отговорът на Мая Манолова, Омбудсман на Република България, относно казуса с хора, страдащи от Целиакия (Цьолиакия) над 18 години, които не получават брашно по здравна каса.

Случаят е аналогичен на диабетично болните, нуждаещи се от инсулин, за да съществуват и бъдат ползотворни на своите семейства и държава.

Какво е Омбудсман:

Омбудсманът приема жалби и оплаквания от лица, които считат, че правата им са нарушени от държавни, общински органи или от лица занимаващи се с обществена дейност. Омбудсманът прави необходимите проверки по жалбите и отговаря писмено на сезиралото го лице в едномесечен срок. В случай, че разглежданият проблем е по-сложен, срокът може да е до три месеца. Омбудсманът прави предложения и препоръки и посредничи за отстраняване на спора между обществените органи и потърпевшите лица. Омбудсманът може да сезира Конституционния съд, ако прецени, че се налага тълкуване на Конституцията или обявяване на противоконституционност на закон. Омбудсманът може да сезира и главния прокурор в случай на установяване на престъпление от общ характер.

Омбудсманът има право на достъп и навременна и точна информация от обществените органи и може да изразява публично своето становище по конкретни проблеми. Омбудсманът няма право да разгласява информация станала му известна при изпълнение на служебните му задължения, която представлява държавна, служебна, търговска тайна или е от личен характер.

До 31 март на всяка календарна година омбудсманът трябва да представя пред НС годишен доклад за своята дейност.

 

Оригинал:

Отговор Омбудсман Брашно по каса над 18 г.